ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κάνοντας κλικ στο είσοδος, βεβαιώνω ότι είμαι άνω των 18 και θα συμμορφωθώ με την παραπάνω δήλωση.
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

15 Μαΐου, 2021

Όροι χρήσης

H παρούσα Ιστοσελίδα, διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Επομένως, όσοι χρήστες διαφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούνται να μη χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα.

Υπηρεσίες προς εγγεγραμμένους χρήστες

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό προκειμένου να απολαμβάνει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, καθώς και να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές για την αγορά προϊόντων. Κατά την εγγραφή του χρήστη, η Επιχείρηση λαμβάνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός, καθώς και τα βασικά στοιχεία χρέωσης ώστε να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η πληρωμή των προϊόντων. Η Επιχείρηση δεν λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς νόμιμο σκοπό. 

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) των κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, σημάτων, γραφικών, σχεδίων και παρεχομένων υπηρεσιών (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Η Επιχείρηση διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τυχόν παράγωγα έργα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/ χρήστες της για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του Περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

Το Περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Επιχείρησης. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ……..

Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα να είναι σαφείς, ακριβείς, πλήρεις, επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη και είναι υπεύθυνος να αξιολογεί την ορθότητα του αναρτημένου στην Ιστοσελίδα περιεχόμενο, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρεχόμενες από την Επιχείρηση ή από κάποιον τρίτο.

Επισκέπτεστε την παρούσα Ιστοσελίδα και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Παρότι η Επιχείρηση καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των πληροφοριών της Ιστοσελίδας παραμένουν διαρκώς διαθέσιμες, ακριβείς και επίκαιρες, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και όλο το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα παρέχονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Επιχείρηση για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης, από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή από τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του Περιεχομένου της, καθώς και για τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των επισκεπτών της που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Ομοίως η Επιχείρηση, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχεται χωρίς ιούς, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει υπέρ-συνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοτόπους τρίτων. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την περιήγηση των χρηστών σε Ιστότοπους τρίτων, καθώς παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη χρήση του αναρτημένου σε αυτούς τους Ιστοτόπους περιεχομένου. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση του τους σχετικούς συνδέσμους από τον Ιστότοπό του.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ερμηνεύονται επί τη βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Εφόσον κάποια διάταξη εκ των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται το κύρος και η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Συμφωνείται ρητώς ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Βόλου. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη λειτουργία, το περιεχόμενο και τη διαχείριση της παρούσας Ιστοσελίδας μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιχείρηση, προκειμένου να προβεί στην άμεση αντιμετώπιση του θέματος, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Επιχείρηση καθιστά διαθέσιμη την Ιστοσελίδα στους επισκέπτες/χρήστες της. Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους Χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με κανονιστικές μεταβολές, αναβάθμισης των λειτουργιών της και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση όλες οι αλλαγές, τροποποιήσεις, επικαιροποιήμενες εκδόσεις, θα αναρτώνται άμεσα στην παρούσα Ιστοσελίδας.

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάιος 2021